Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2609
Title: Thuế đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Phú Thọ hiện nay
Authors: Phạm, Thị Hiền
Advisor: Lê, Quốc Lý
Keywords: Thuế;Phát triển;Kinh tế;Xã hội;Phú Thọ
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở làm rõ một số vấn đề lý luận về thuế, vai trò của thuế đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, của địa phương và đánh giá thực trạng thuế với sự phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Phú Thọ. Từ đó đề xuất một số hệ thống giải pháp nhằm nâng cao vai trò và tác động tích cực của thuế đối với sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2609
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Phạm Thị Hiền.pdf2.34 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.