Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2607
Title: Ngành chè của tỉnh Phú Thọ trong thời kỳ hội nhập quốc tế
Authors: Nguyễn, Việt Hà
Advisor: Trần, Thị Ngọc Quyên
Keywords: Ngành nghề;Chè;Phú Thọ;Hội nhập quốc tế
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn hệ thống hóa những vấn đề lý luận về hội nhập quốc tế, tổng quan về ngành chè; quá trình phát triển ngành chè của tỉnh Phú Thọ và quan điểm, chủ trương, phương hướng phát triển ngành chè của tỉnh Phú Thọ trong hội nhập quốc tế; tổng kết đề ra những giải pháp để đạt mục tiêu phát triển ngành chè của tỉnh Phú Thọ trong hội nhập quốc tế.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2607
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyễn Việt Hà.pdf1.12 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.