Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2606
Title: Liên kết kinh tế của hộ nông dân ở huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Thùy Linh
Advisor: Lê, Anh Vũ
Keywords: Liên kết;Kinh tế;Hộ nông dân;Lâm Thao;Phú Thọ
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn àm rõ cơ sở lý luận về liên kết kinh tế của hộ nông dân. Làm rõ thực trạng liên kết kinh tế của hộ nông dân ở huyện Lâm Thao; những mặt được và hạn chế; nguyên nhân hạn chế từ 2012 - 2015. Đề xuất các giải pháp thúc đẩy liên kết kinh tế của hộ nông dân huyên Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ đến 2020.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2606
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyễn Thị Thùy Linh.pdf1.92 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.