Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2605
Title: Nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Authors: Nguyễn, Thị Thúy Hằng
Advisor: Đồng, Văn Phường
Keywords: Nguồn nhân lực;Công nghiệp hóa;Hiện đại hóa;Việt Trì;Phú Thọ
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn làm rõ khái niệm công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nguồn nhân lực và nguồn nhân lực trong quá trình CNH,HĐH. Phân tích, đánh giá đầy đủ hiện trạng nguồn nhân lực ở TP Việt Trì trên cả hai phương diện số lượng và chất lượng, để làm rõ những tiềm năng và hạn chế của nguồn nhân lực trong sự nghiệp CNH, HĐH ở địa phương. Nghiên cứu, đề xuất giải pháp phát triển nguồn nhân lực theo hướng CNH, HĐH ở thành phố Việt Trì từ nay đến năm 2020.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2605
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyễn Thị Thúy Hằng.pdf1.33 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.