Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2604
Title: Lợi ích kinh tế của người lao động trong doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa ở tỉnh Phú Thọ hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Thu Huyền
Advisor: Nguyễn, Thị Thìn
Keywords: Lợi ích kinh tế;Người lao động;Doanh nghiệp nhà nước;Cổ phần hóa;Phú Thọ
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Hệ thống hóa, làm rõ thêm những vấn đề lý luận cơ bản về lợi ích kinh tế, lợi ích kinh tế của người lao động, lợi ích kinh tế của người lao động trong các DNNN sau CPH. Phân tích thực trạng lợi ích kinh tế của người lao động trong các DNNN sau CPH của tỉnh Phú Thọ, chỉ ra những những khía cạnh hạn chế cần tiếp tục khắc phục. Đề xuất một số quan điểm và giải pháp cơ bản để đảm bảo lợi ích kinh tế của người lao động trong các DNNN sau CPH của tỉnh Phú Thọ từ nay đến năm 2020.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2604
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyễn Thị Thu Huyền.pdf1.79 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.