Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2603
Title: Việc làm cho lao động nông thôn ở huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Út
Advisor: Nguyễn, Đình Kháng
Keywords: Việc làm;Lao động;Nông thôn;Tam Nông;Phú Thọ
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở hệ thống một số vấn đề cơ bản luận văn phân tích thực trạng giải quyết việc làm cho người lao động ở nông thôn huyện Tam nông, tỉnh Phú Thọ và chỉ ra xu hướng tạo việc làm ở nông thôn hiện nay.Từ đó, đề xuất một số phương hướng, giải pháp chủ yếu để tạo việc làm cho lao động nông thôn ở huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ trong những năm tới.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2603
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyễn Thị Thanh Út.pdf1.02 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.