Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2599
Title: Việc làm cho lao động nông thôn ở huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang hiện nay
Authors: Ngô, Hữu Thủy
Advisor: Nguyễn, Đình Kháng
Keywords: Việc làm;Lao động;Hiệp Hòa;Bắc Giang
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn làm rõ hơn những vấn đề cơ bản về việc làm, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ở một huyện cụ thể. Phân tích thực trạng giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ở huyện Hiệp Hòa. Đề xuất một số phương hướng, giải pháp để nhằm giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ở huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang trong giai đoạn từ năm 2015- 2020.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2599
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ngô hữu thủy.pdf1.49 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.