Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2588
Title: Nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở tỉnh Phú Thọ
Authors: Trần, Thị Thúy
Advisor: Nguyễn, Thị Kim Thu
Keywords: Nguồn nhân lực;Công nghiệp hóa;Hiện đại hóa;Phú Thọ
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về NNL trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa; phân tích, đánh giá thực trạng NNL trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở tỉnh Phú Thọ, tìm ra những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân. Trên cơ sở đó, luận văn đề xuất phương hướng và các giải pháp chủ yếu nhằm phát triển NNL đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH ở tỉnh Phú Thọ trong thời gian tới.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2588
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Luan van TRAN DIEU THUY.pdf1.35 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.