Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2587
Title: Việc làm cho người nghèo tại thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ hiện nay
Authors: Phạm, Xuân Lâm
Advisor: Nguyễn, Thị Kim Thu
Keywords: Việc làm;Người nghèo;Thị xã;Phú Thọ
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở làm rõ lý luận chung về việc làm và việc làm cho người nghèo, Luận văn làm rõ thực trạng việc làm cho người nghèo trên địa bàn thị xã Phú Thọ. Từ đó, đưa ra các giải pháp cơ bản nhằm thực hiện giải quyết việc làm cho người nghèo tại thị xã Phú Thọ.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2587
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Luan van Pham Xuan Lam.pdf1.07 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.