Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2586
Title: Nguồn nhân lực nữ cho phát triển kinh tế - xã hội quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Xuân Chung
Advisor: Lê, Thị Thúy
Keywords: Nguồn nhân lực;Nữ;Phát triển;Kinh tế;Xã hội;Tây Hồ;Hà Nội
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Phân tích tìm ra các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực nữ quận Tây Hồ trong phát triển kinh tế những năm gần đây, thời kỳ chịu tác động lớn của quá trình hội nhập và CNH. Tập trung đánh giá thực trạng phát triển nguồn nhân lực nữ ở quận Tây Hồ hiện nay với phát triển kinh tế -xã hội. Trên cơ sở đó, đề xuất một số kiến nghị, giải pháp nhằm góp phần phát triển nguồn nhân lực nữ nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.của quận Tây Hồ.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2586
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Luận văn Nguyễn Thị Xuân Chung ngày 3-7-2015.pdf2.06 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.