Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2569
Title: Việc làm để giảm nghèo bền vững ở tỉnh Phú Thọ hiện nay
Authors: Nguyễn, Hồng Nhung
Advisor: Cao, Quang Xứng
Keywords: Việc làm;Giảm nghèo;Bền vững;Phú Thọ
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Về việc làm cho lao động để giảm nghèo bền vững, trên cơ sở hệ thống một số vấn đề cơ bản luận văn phân tích thực trạng giải quyết việc làm để giảm nghèo bền vững ở tỉnh Phú Thọ và chỉ ra xu hướng tạo việc làm để giảm nghèo bền vững trong giai đoạn hiện nay. Từ đó, chỉ ra phương hướng, những giải pháp chủ yếu nhằm giải quyết có hiệu quả vấn đề việc làm để giảm nghèo bền vững ở tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2569
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Luan van Nguyen Hong Nhung.pdf784.83 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.