Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2566
Title: Kinh tế du lịch theo hướng bảo tồn và phát huy di sản lễ hội ở tỉnh Phú Thọ hiện nay
Authors: Lưu, Thanh Nghị
Advisor: Võ, Văn Đức
Keywords: Kinh tế du lịch;Bảo tồn;Phát huy;Di sản;Lễ hội;Phú Thọ
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng phát triển kinh tế du lịch theo hướng bảo tồn và phát huy các di sản lễ hội của tỉnh Phú Thọ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, di tích lịch sử và cảnh quan thiên nhiên trên địa bàn toàn tỉnh.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2566
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Luan Van Luu Thanh Nghi.pdf948.42 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.