Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2565
Title: Xóa đói, giảm nghèo bền vững ở các huyện đặc biệt khó khăn của tỉnh Thanh Hóa hiện nay
Authors: Lê, Văn Luyến
Advisor: Trần, Thị Ngọc Minh
Keywords: Xóa đói giảm nghèo;Bền vững;Thanh Hóa
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn về đói, nghèo và xóa đói, giảm nghèo bền vững. Từ đó, luận văn phân tích, đánh giá thực trạng xóa đói, giảm nghèo bền vững ở các huyện đặc biệt khó khăn của tỉnh Thanh Hóa và đề xuất những phương hướng và giải pháp để đẩy nhanh công tác xóa đói, giảm nghèo bền vững cho các huyện miền núi đặc biệt khó khăn của tỉnh Thanh Hóa.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2565
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV LÊ VĂN LUYẾN.pdf961.39 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.