Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2564
Title: Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào phát triển công nghệ cao ở Hà Nội hiện nay
Authors: Lê, Trần Nguyên Huy
Advisor: Nguyễn, Thị Kim Thu
Keywords: Đầu tư trực tiếp nước ngoài;Phát triển;Công nghệ cao;Hà Nội
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về đầu tư trực tiếp nước ngoài và phát triển công nghệ cao. Phân tích, đánh giá thực trạng đầu tư trực tiếp nước ngoài vào phát triển công nghệ cao ở Hà Nội hiện nay, chỉ ra những kết quả đạt được cần phát huy và những hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế đó. Đề xuất và luận giải một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của đầu tư trực tiếp nước ngoài nhằm phát triển công nghệ cao ở Hà Nội trong thời gian tới.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2564
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LÊ TRẦN NGUYÊN HUY 3-8.pdf1.05 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.