Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2563
Title: Nguồn nhân lực nông nghiệp nông thôn Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa
Authors: Lê, Thị Xuân
Advisor: Lê, Thị Thúy
Keywords: Nguồn nhân lực;Nông nghiệp;Nông thôn;Việt Nam;Công nghiệp hóa;Hiện đại hóa
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp, nông thôn; phân tích, đánh giá thực trạng phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp, nông thôn Việt Nam trong thời kỳ CNH, HĐH; đề xuất phương hướng, giải pháp phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp, nông thôn Việt Nam trong thời kỳ CNH, HĐH thời gian tới.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2563
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
luận văn Lê Thị Xuân - Cao học Kinh tế chính trị K19.pdf714.26 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.