Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2561
Title: Kinh tế nhiều thành phần trong lĩnh vực du lịch ở tỉnh Phú Thọ hiện nay
Authors: Hoàng, Trung Kiên
Advisor: Nguyễn, Văn Hậu
Keywords: Kinh tế nhiều thành phần;Du lịch;Phú Thọ
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về kinh tế nhiều thành phần trong lĩnh vực du lịch, phân tích, đánh giá thực trạng phát triển các thành phần kinh tế trong lĩnh vực du lịch ở tỉnh Phú Thọ trong thời gian qua, chỉ ra những kết quả đạt được; những mặt hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, từ đó đề ra các giải pháp nhằm tiếp tục phát triển các thành phần kinh tế trong lĩnh vực du lịch ở Phú Thọ.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2561
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hoang Trung Kiên.pdf1.02 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.