Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2560
Title: Môi trường đầu tư tại tỉnh Yên Bái trong thời kỳ hội nhập quốc tế
Authors: Hoàng, Thị Thanh Bình
Advisor: Trần, Thị Ngọc Nga
Keywords: Môi trường;Đầu tư;Yên Bái;Hội nhập quốc tế
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn hệ thống hoá những vấn đề lý luận về đầu tư và môi trường đầu tư; Phân tích những yếu tố của môi trường ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư từ đó tạo ra những tác động đến phát triển KTXH của địa phương. Nghiên cứu kinh nghiệm môi trường đầu tư của một số tỉnh thành trong nước; Phân tích thực trạng tình hình môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh Yên Bái và đánh giá khả năng cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh Yên Bái so với các địa phương khác, trên cơ sở đó, xác định được những kết quả đạt được cũng như những hạn chế và các nguyên nhân của hạn chế trong công tác thu hút đầu tư vào tỉnh Yên Bái; Đề xuất giải pháp cho môi trường đầu tư trên bình diện vĩ mô để thực hiện việc công tác chỉ đạo, điều hành cũng như các giải pháp cụ thể để tổ chức triển khai, thực hiện.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2560
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hoàng Thị Thanh Bình.pdf1.47 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.