Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2559
Title: Việc làm cho người lao động ở tỉnh Hòa Bình hiện nay
Authors: Dương, Quốc Thắng
Advisor: Cao, Quang Xứng
Keywords: Việc làm;Người lao động;Hòa Bình
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Dựa trên cơ sở lý luận về việc làm; vị trí và vai trò, tầm quan trọng của việc làm nói chung. Phân tích thực trạng việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, đánh giá những mặt đạt được cũng như những hạn chế và nguyên nhân những hạn chế đó. Từ đó, chỉ ra phương hướng, những giải pháp chủ yếu nhằm giải quyết có hiệu quả vấn đề việc làm cho người lao động ở tỉnh Hòa Bình trong giai đoạn hiện nay.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2559
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Luanvan Dương Quốc Thắng.pdf774.55 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.