Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2558
Title: Ảnh hưởng của tăng trưởng kinh tế đến môi trường ở tỉnh Phú Thọ hiện nay
Authors: Đỗ, Thị Thúy Hoa
Advisor: Hoàng, Yến
Keywords: Ảnh hưởng;Tăng trưởng kinh tế;Môi trường;Phú Thọ
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Phân tích làm rõ ảnh hưởng của tăng trưởng kinh tế đến môi trường ở tỉnh Phú Thọ. Từ đó đề xuất giải pháp nhằm phát huy những ảnh hưởng tích cực, ngăn chặn, khắc phục những ảnh hưởng tiêu cực đối với môi trường ở tỉnh Phú Thọ, nhằm mục tiêu phát triển kinh tế bền vững.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2558
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV Đỗ Thị Thúy Hoa.pdf2.61 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.