Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2556
Title: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở tỉnh Phú Thọ hiện nay
Authors: Đinh, Xuân Quy
Advisor: Ngô, Văn Vũ
Keywords: Công nghiệp hóa;Hiện đại hóa;Nông nghiệp;Nông thôn;Phú Thọ
Issue Date: 2012
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Hệ thống hóa và làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn và sự cấp thiết công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn ở tỉnh Phú Thọ hiện nay. Phân tích, làm rõ thực trạng cả về thành công và những hạn chế, bất cập và chỉ ra nguyên nhân của nó trong quá trình thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn Phú Thọ thời gian qua. Đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn tỉnh Phú Thọ những năm tiếp theo.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2556
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Đinh Xuân Quy.pdf825.82 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.