Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2554
Title: Vốn ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản ở huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ hiện nay
Authors: Cao, Việt Dũng
Advisor: Nguyễn, Thị Thìn
Keywords: Vốn;Ngân sách nhà nước;Đầu tư;Xây dựng cơ bản;Lâm Thao;Phú Thọ
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn khái quát cơ sở lý luận và thực tiễn của việc sử dụng vốn NSNN trong đầu tư XDCB, qua đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn NSNN trong đầu tư XDCB ở huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2554
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cao Việt Dũng.pdf1.51 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.