Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2551
Title: Chất lượng hoạt động của Ban Tuyên giáo huyện ủy Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên hiện nay
Authors: Trịnh, Ngọc Trà
Advisor: Phạm, Huy Kỳ
Keywords: Chất lượng;Hoạt động;Ban Tuyên giáo;Huyện ủy;Phú Lương;Thái Nguyên
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở làm rõ một số vấn đề lý luận chất lượng hoạt động của ban tuyên giáo huyện ủy, luận văn khảo sát thực trạng, đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của ban tuyên giáo huyện ủy Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn hiện nay.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2551
Appears in Collections:LV chuyên ngành Công tác tư tưởng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Trịnh Ngọc trà.pdf1.07 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.