Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2543
Title: Chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên cấp ủy các huyện đồng bằng tỉnh Thanh Hóa hiện nay
Authors: Lê, Tiến Dũng
Advisor: Phạm, Huy Kỳ
Keywords: Chất lượng;Đội ngũ;Báo cáo viên;Cấp ủy;Đồng bằng;Thanh Hóa
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn làm rõ các khái niệm, hệ thống hóa quan điểm của Đảng về vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ của BCV nói chung, BCV cấp ủy nói riêng, tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động của BCV cấp ủy. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng chất lượng hoạt động BCV cấp ủy các huyện đồng bằng tỉnh Thanh Hóa từ 2010 đến nay. Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ BCV cấp ủy các huyện đồng bằng tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2543
Appears in Collections:LV chuyên ngành Công tác tư tưởng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LÊ TIẾN DŨNG.pdf1.34 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.