Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2510
Title: Huyện ủy Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang lãnh đạo giáo dục trung học cơ sở hiện nay
Authors: Trần, Kim Ngọc
Advisor: Trần, Thị Anh Đào
Keywords: Huyện ủy;Mèo Vạc;Hà Giang;Lãnh đạo;Giáo dục;Trung học cơ sở
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Nghiên cứu một số vấn đề lý luận về huyện ủy lãnh đạo giáo dục THCS. Đánh giá khách quan, khoa học về thành tựu, hạn chế và nguyên nhân quá trình lãnh đạo giáo dục THCS của Huyện ủy Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Đề xuất phương hướng, giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của của Huyện ủy Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang đối với giáo dục THCS trên địa bàn huyện giai đoạn tiếp theo.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2510
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Trần Kim Ngọc.pdf970.86 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.