Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2506
Title: Đảng ủy Học viện Khoa học Quân sự lãnh đạo xây dựng đơn vị chính quy hiện nay
Authors: Nguyễn, Tiến Bính
Advisor: Lê, Trọng Hanh
Keywords: Đảng ủy;Học viện Khoa học quân sự;Lãnh đạo;Xây dựng;Đơn vị;Chính qui
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở làm rõ một số vấn đề lý luận về Đảng lãnh đạo xây dựng đơn vị chính quy trong QĐND Việt Nam, đánh giá đúng thực trạng Đảng ủy Học viện Khoa học quân sự lãnh đạo đơn vị chính quy và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng lãnh đạo xây dựng đơn vị chính quy hiện nay.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2506
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyễn Tiến Bính.pdf1.31 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.