Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2505
Title: Chất lượng hoạt động của Hội Đồng hương nhân dân tỉnh Đắk Lắk hiện nay
Authors: Nguyễn, Đình Viên
Advisor: Trương, Ngọc Nam
Keywords: Chất lượng;Hoạt động;Hội đồng nhân dân;Đắk Lắk
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận liên quan đến đề tài chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh Đắk Lắk hiện nay. Phân tích, đánh giá đúng thực trạng chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn từ 2004 đến nay. Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh Đắk Lắk hiện nay.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2505
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGUYỄN ĐÌNH VIÊN.pdf1.27 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.