Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2503
Title: Tỉnh ủy Lào Cai lãnh đạo công tác vận động đồng bào dân tộc Mông hiện nay
Authors: Nguyễn, Quốc Đoàn
Advisor: Đinh, Ngọc Hoa
Keywords: Tỉnh ủy;Lào Cai;Lãnh đạo;Công tác vận động;Đồng bào;Dân tộc Mông
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở những vấn đề lý luận và thực tiễn về Tỉnh ủy Lào Cai lãnh đạo công tác vận động đồng bào dân tộc Mông , luận văn đề xuất các nhóm giải pháp nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Tỉnh ủy đối với công tác vận động đồng bào dân tộc Mông trên địa bàn.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2503
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LVTH.S NGUYENQUOCDOAN.pdf2.01 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.