Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2502
Title: Chất lượng công tác tư tưởng của đảng bộ huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai hiện nay
Authors: Vũ, Hải Như Nguyên
Advisor: Lê, Văn Cường
Keywords: Chất lượng;Công tác tư tưởng;Đảng bộ;Chư Sê;Gia Lai
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở đánh giá thực trạng chất lượng, nguyên nhân, làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn, luận văn đề xuất những phương hướng và giải pháp khả thi góp phần nâng cao chất lượng công tác tư tưởng của Đảng bộ huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, góp phần làm tốt việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước thành hiện thực, thành phong trào và hành động cách mạng của quần chúng của Đảng bộ huyện Chư Sê.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2502
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV.Vu Hai Nhu Nguyen.pdf1.75 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.