Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2501
Title: Công tác kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm của Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy giai đoạn Đắk Lắk hiện nay
Authors: Trần, Văn Tùng
Advisor: Lâm, Quốc Tuấn
Keywords: Công tác kiểm tra;Đảng viên;Dấu hiệu;Vi phạm;Ủy ban kiểm tra;Tỉnh ủy;Đắk Lắk
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn làm rõ những khái niệm, quan niệm và những vấn đề lý luận chủ yếu liên quan đến công tác kiểm tra đảng viên khi có DHVP của UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk. Khảo sát, đánh giá thực trạng chất lượng công tác kiểm tra đảng viên khi có DHVP của UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk, chỉ ra ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và những kinh nghiệm. Đề xuất phương hướng, giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng công tác kiểm tra đảng viên khi có DHVP của UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk đến năm 2020 và những năm tiếp theo.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2501
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV.Tran Van Tung.pdf1.21 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.