Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2500
Title: Công tác giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ đảng viên ở đảng bộ thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa hiện nay
Authors: Trần, Thị Thụy
Advisor: Trần, Thị Anh Đào
Keywords: Giáo dục;Lí luận chính trị;Đảng viên;Đảng bộ;Cam Ranh;Khánh Hòa
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Phân tích một số vấn đề lý luận về giáo dục luận chính trị cho đội ngũ đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đánh giá đúng thực trạng công tác giáo dục LLCT cho đội ngũ đảng viên ở Đảng bộ thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn hiện nay và chỉ ra nguyên nhân. Đề xuất phương hướng cơ bản và giải pháp chủ yếu để tăng cường công tác giáo dục LLCT cho đội ngũ đảng viên ở Đảng bộ thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2500
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV.Tran Thi Thuy.pdf1.74 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.