Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2499
Title: Tỉnh ủy Đắk Nông lãnh đạo công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc M'Nông hiện nay
Authors: Phan, Văn Quốc
Advisor: Dương, Xuân Ngọc
Keywords: Tỉnh ủy;Đắk Nông;Lãnh đạo;Bảo tồn;Phát huy;Văn hóa truyền thống;Dân tộc M'Nông
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở lý luận và đánh giá thực trạng công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc M’Nông ở tỉnh Đắk Nông, luận văn đề xuất quan điểm, giải pháp tiếp tục đẩy mạnh sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Đắk Nông đối với công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc M’Nông góp phần giữ vững bản sắc dân tộc và đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững kinh tế - xã hội của tỉnh Đắk Nông
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2499
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV.Phan Van Quoc.pdf2 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.