Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2498
Title: Năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng thuộc đảng bộ khối cơ quan tỉnh Đắk Nông hiện nay
Authors: Phạm, Thanh Bình
Advisor: Đinh, Ngọc Giang
Keywords: Năng lực lãnh đạo;Tổ chức cơ sở Đảng;Đảng bộ;Khối các cơ quan;Đắk Nông
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở lý luận và thực tiễn về năng lực lãnh đạo của TCCSĐ thuộc Đảng bộ Khối cơ quan tỉnh Đăk Nông, luận văn đề xuất các giải pháp nhằm góp phần nâng cao NLLĐ của các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ khối cơ quan tỉnh Đắk Nông hiện nay.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2498
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV.Phạm Thanh Bình.pdf1.18 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.