Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2497
Title: Chất lượng đội ngũ nữ cấp ủy viên cấp huyện ở đảng bộ tỉnh Gia Lai hiện nay
Authors: Nguyễn, Hữu Tuyến
Advisor: Lê, Trọng Hanh
Keywords: Chất lượng;Đội ngũ;Nữ;Cấp ủy viên;Cấp huyện;Đảng bộ;Gia Lai
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Phân tích quan điểm của Đảng ta về vị trí, vai trò của cấp ủy viên các cấp và đội ngũ cấp ủy viên cấp huyện. Đánh giá thực trạng tình hình đội ngũ nữ cấp ủy viên cấp huyện ở Đảng bộ tỉnh Gia Lai; nêu mặt mạnh, hạn chế, nguyên nhân... Đề ra mục tiêu, phương hướng và một số giải pháp chủ yếu để nâng cao chất lượng đội ngữ nữ cấp ủy viên cấp huyện ở Đảng bộ tỉnh Gia Lai trong giai đoạn hiện nay.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2497
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV.Nguyen Huu Tuyen.pdf920.12 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.