Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2496
Title: Công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ diện Ban Thường vụ tỉnh ủy Gia Lai quản lý hiện nay
Authors: Nguyễn, Hoàng Hiệp
Advisor: Lê, Trọng Hanh
Keywords: Qui hoạch cán bộ;Ban Thường vụ tỉnh ủy;Gia Lai;Quản lí
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai quản lý hiện nay. Đánh giá đúng thực trạng đội ngũ cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Gia Lai quản lý từ năm 2010 đến nay; chỉ ra nguyên nhân những ưu điểm, tồn tại, thiếu sót, rút ra những kinh nghiệm trong công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Gia Lai quản lý hiện nay. Đề xuất phương hướng và những giải pháp chủ yếu có tính khả thi, nhằm nâng cao chất lượng trong công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai quản lý hiện nay.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2496
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV.Nguyen Hoang Hiep.pdf1.28 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.