Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2495
Title: Năng lực cán bộ, công chức người đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Đắk Lắk hiện nay
Authors: Nguyễn, Hải Đông
Advisor: Nguyễn, Đăng Quế
Keywords: Năng lực;Cán bộ;Công chức;Dân tộc thiểu số;Đắk Lắk
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Hệ thống hóa một số vấn đề về dân tộc thiểu số và đội ngũ cán bộ, công chức người đồng bào dân tộc thiểu số; năng lực của cán bộ, công chức; những tiêu chí đánh giá năng lực cán bộ, công chức là người dân tộc thiểu số. Phân tích thực trạng - nguyên nhân để đánh giá năng lực cán bộ, công chức người đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Đắk Lắk hiện nay. Xác định quan điểm và một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao năng lực cán bộ, công chức người đồng bào dân tộc thiểu ở tỉnh Đắk Lắk trong thời gian tới.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2495
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV.Nguyen Hai Dong.pdf1.89 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.