Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2492
Title: Công tác phát triển đảng viên là người dân tộc Raglai ở tỉnh Ninh Thuận hiện nay
Authors: Vũ, Thị Lý
Advisor: Nguyễn, Thọ Ánh
Keywords: Phát triển đảng;Đảng viên;Dân tộc Raglai;Ninh Thuận
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác phát triển đảng viên các đảng bộ xã vùng đồng bào dân tộc Raglai tỉnh Ninh Thuận hiện nay, luận văn đề ra phương hướng và các giải pháp cơ bản nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên là người dân tộc Raglai ở tỉnh Ninh Thuận trong thời gian tới.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2492
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV. Vũ Thị Lý doc.pdf1.34 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.