Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2491
Title: Công tác giám sát của Ủy ban Kiểm tra cấp huyện ở đảng bộ tỉnh Đắk Lắk hiện nay
Authors: Võ, Mộng Lý
Advisor: Trần, Thị Anh Đào
Keywords: Công tác giám sát;Ủy ban kiểm tra;Cấp huyện;Đảng bộ;Đắk Lắk
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn công tác giám sát của UBKT các cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung, ủy ban kiểm tra cấp huyện ở Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk nói riêng, luận văn đề xuất phương hướng và giải pháp chủ yếu tăng cường công tác giám sát của uỷ ban kiểm tra cấp huyện ở Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk trong những năm tới.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2491
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV. Võ Mộng Lý.pdf2.13 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.