Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2485
Title: Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã là người dân tộc thiểu số ở huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai hiện nay
Authors: Giang, H'Đan
Advisor: Lưu, Ngọc Tố Tâm
Keywords: Xây dựng;Cán bộ;Cấp xã;Dân tộc thiểu số;Đắk Đoa;Gia Lai
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trình bày một số khái niệm cần thiết để làm rõ về đặc điểm, vai trò của đội ngũ cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số cấp xã tại huyện Đắk Đoa hiện nay. Phân tích thực trạng tìm ra nguyên nhân và những yêu cầu xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã là người dân tộc thiểu số ở huyện Đắk Đoa. Đề xuất phương hướng và những giải pháp chủ yếu để đẩy mạnh việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã là người dân tộc thiểu số ở huyện Đắk Đoa trong thời gian đến.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2485
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV. GIANG H'DAN.pdf1.35 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.