Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2484
Title: Tỉnh ủy Đắk Lắk lãnh đạo đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" trong đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay
Authors: Đinh, Duy Linh
Advisor: Phạm, Huy Kỳ
Keywords: Tỉnh ủy;Đắk Lắk;Lãnh đạo;Đấu tranh;Diễn biến hòa bình;Đồng bào dân tộc thiểu số
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Đắk Lắk đối với cuộc đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trong đồng bào dân tộc thiểu số, luận văn khảo sát thực trang và đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ Đắk Lắk đối với nhiệm vụ đấu tranh chống “diễn biến hoà bình” trong đồng bào dân tộc thiểu số thời gian tới.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2484
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV. Dinh Duy Linh.pdf1.08 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.