Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2472
Title: Quản lí nhà nước về du lịch ở tỉnh Thái Nguyên hiện nay
Authors: Lê, Thị Hường
Advisor: Lưu, Ngọc Tố Tâm
Keywords: Quản lí nhà nước;Du lịch;Thái Nguyên
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn hệ thống hóa cơ sở lí luận và thực tiễn của quản lý nhà nước về du lịch. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về du lịch ở tỉnh Thái Nguyên hiện nay. Đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch ở tỉnh Thái Nguyên trong hiện tại và tương lai.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2472
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV Lê Thị Hường chỉnh sửa HĐ.pdf1.44 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.