Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2469
Title: Huyện ủy Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc hiện nay
Authors: An, Thị Là
Advisor: Nguyễn, Thọ Ánh
Keywords: Huyện ủy;Gia Viễn;Ninh Bình;Lãnh đạo;Mặt trận tổ quốc
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn làm rõ một số vấn đề lý luận về sự lãnh đạo của Huyện ủy đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện. Khảo sát, đánh giá thực trạng, chỉ ra những ưu khuyết điểm, nguyên nhân và kinh nghiệm trong sự lãnh đạo của của Huyện ủy Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện thời gian vừa qua. Đề xuất phương hướng và những giải pháp chủ yếu, khả thi tăng cường sự lãnh đạo của Huyện ủy Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đến năm 2020.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2469
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV An Thị Là (nộp thư viện).pdf1.74 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.