Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2468
Title: Huyện ủy Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông lãnh đạo công tác xóa đói giảm nghèo hiện nay
Authors: Trần, Vĩnh Phú
Advisor: Nguyễn, Vũ Tiến
Keywords: Huyện ủy;Tuy Đức;Đắk Nông;Lãnh đạo;Công tác xóa đói giảm nghèo
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về sự lãnh đạo của huyện ủy Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông đối với công tác xóa đói giảm nghèo giai đoạn hiện nay, trên cơ sở đó, luận văn đề xuất phương hướng và những giải pháp chủ yếu tăng cường sự lãnh đạo của huyện ủy Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông đối với công tác xóa đói giảm nghèo đến năm 2020.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2468
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LUAN VAN TRAN VINH PHU.pdf1.22 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.