Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2454
Title: Chất lượng công tác dân vận của đảng bộ Học viện Khoa học Quân sự hiện nay
Authors: Dương, Thanh Toàn
Advisor: Ngô, Huy Tiếp
Keywords: Chất lượng;Công tác dân vận;Đảng bộ;Học viện Khoa học quân sự
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Làm rõ quan niệm, vai trò, đặc điểm công tác dân vận; chất lượng công tác dân vận và tiêu chí đánh giá chất lượng công tác dân vận của Đảng bộ Học viện Khoa học quân sự hiện nay. Đánh giá đúng thực trạng, làm rõ nguyên nhân và rút ra một số kinh nghiệm trong công tác dân vận của Đảng bộ Học viện Khoa học quân sự. Đề xuất phương hướng và những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng công tác dân vận của Đảng bộ HVKHQS giai đoạn hiện nay.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2454
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dương Thanh Toàn.pdf982.29 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.