Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2452
Title: Chất lượng đội ngũ cán bộ cấp xã ở huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum hiện nay
Authors: Đặng, Bá Lâm
Advisor: Lưu, Ngọc Tố Tâm
Keywords: Chất lượng;Cán bộ;Cấp xã;Kon Plông;Kon Tum
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn nghiên cứu cơ sở lý luận của vấn đề chất lượng đội ngũ cán bộ cấp xã; đánh giá thực trạng chất lượng cán bộ cấp xã trong những năm qua ở huyện KonPlông, qua đó đưa ra những quan điểm, giải pháp để nâng cao chất lượng cán bộ cấp xã ở huyện KonPlông, tỉnh Kon Tum trong những năm tiếp theo.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2452
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ĐẶNG BÁ LÂM.pdf1.24 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.