Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2440
Title: Tư tưởng Hồ Chí Minh về công nghiệp hóa và vận dụng vào đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh Bình Dương hiện nay
Authors: Trần, Trung Chung
Advisor: PGS, TS. Phạm Ngọc, Anh
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh;Công nghiệp hóa;Hiện đại hóa;Bình Dương
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn luận giải, làm sáng tỏ quan niệm của Hồ Chí Minh về tính tất yếu của CNH; mục tiêu và bản chất của CNH; nội dung của CNH và các điều kiện đảm bảo thực hiện thành công CNH ở nước ta; Khẳng định giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh về CNH ở Việt Nam; Nêu lên được các nhân tố tác động đến quá trình CNH tỉnh Bình Dương; Phân tích, đánh giá thực trạng đẩy mạnh CNH, HĐH tỉnh Bình Dương, khẳng định những thành tựu đã đạt được, chỉ rõ những hạn chế và nguyên nhân của thành tựu và hạn chế, nêu lên một số vấn đề cần đặt ra; Nêu ra những phương hướng nội dung, giải pháp nhằm đẩy mạnh CNH, HĐH tỉnh Bình Dương hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2440
Appears in Collections:LV chuyên ngành Hồ Chí Minh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TRẦN TRUNG CHUNG.pdf1.33 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.