Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2439
Title: Xây dựng mặt trận tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ đổi mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Authors: Nguyễn Thị Xuân, Quỳnh
Advisor: TS. Trần Thị Minh, Tuyết
Keywords: Xây dựng;Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;Thời kì đổi mới;Tư tưởng Hồ Chí Minh
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn làm rõ các khái niệm cơ bản: Mặt trận, MTDTTN, MTTQVN; Nghiên cứu nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng MTDTTN. Phân tích thực trạng hoạt động của MTTQ Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng trong trong thời kỳ đổi mới (từ 1986 đến nay). Đề xuất một số giải pháp xây dựng MTTQ Việt Nam trong thời kỳ đổi mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2439
Appears in Collections:LV chuyên ngành Hồ Chí Minh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGUYỄN THỊ XUÂN QUỲNH.pdf998.13 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.