Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2437
Title: Phát triển nông nghiệp ở tỉnh Hưng Yên trong giai đoạn hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Authors: Lưu Đức, Điệp
Advisor: TS. Vũ Quang, Ánh
Keywords: Phát triển;Nông nghiệp;Hưng Yên;Tư tưởng Hồ Chí Minh
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trình bày, luận giải làm sáng tỏ những quan điểm, tư tưởng cơ bản Hồ Chí Minh về nông nghiệp. Làm rõ các nhân tố tác động tới quá trình xây dựng và phát triển nông nghiệp ở tỉnh Hưng Yên. Phân tích, đánh giá thực trạng nền nông nghiệp ở tỉnh Hưng Yên trong giai đoạn hiện nay (cụ thể là từ 2010 đến nay), khẳng định những thành tựu đã đạt được, chỉ rõ hạn chế và nguyên nhân của những thành tựu, yếu kém trong việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về nông nghiệp ở tỉnh Hưng Yên trong thời gian qua. Trình bày phương hướng, mục tiêu phát triển nông nghiệp của tỉnh Hưng Yên trong thời gian tới và đưa ra một số giải pháp chủ yếu để tiếp tục vận dụng đúng đắn, sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng nền nông nghiệp toàn diện, bền vững, hiệu quả ở tỉnh Hưng Yên.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2437
Appears in Collections:LV chuyên ngành Hồ Chí Minh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LƯU ĐỨC ĐIỆP.pdf2 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.