Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2436
Title: Tư tưởng Hồ Chí Minh về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đổi mới
Authors: Hoàng Thị, Giang
Advisor: PGS, TS. Nguyễn Thế, Thắng
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh;Thời kì quá độ;Chủ nghĩa xã hội;Vận dụng;Đảng Cộng sản Việt Nam;Thời kì đổi mới
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn phân tích những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, trên cơ sở đó làm sáng tỏ đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội trong giai đoạn hiện nay.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2436
Appears in Collections:LV chuyên ngành Hồ Chí Minh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
hoang thi giang.pdf921.91 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.