Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2434
Title: PR chính trị ở một số cơ quan Đảng, Nhà nước và đoàn thể Việt Nam (Khảo sát tại Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Quốc hội, Bộ Ngoại giao và Trung ương Đoàn)
Authors: Bùi Hoàng Tùng
Advisor: GS, TS. Đinh Xuân Dũng
Keywords: Quan hệ công chúng;Chính trị;Cơ quan;Đảng Cộng sản Việt Nam;Nhà nước;Đoàn thể;Việt Nam
Issue Date: 2013
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở lý luận và thực tiễn thực hiện PR ở Việt Nam, đề tài xác định một số kết quả đã đạt được của hoạt động PR chính trị tại QH, CP, Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thời gian gần đây, từ đó đề xuất một số giải pháp để thực hiện có hiệu quả nhất trong việc PR chính trị.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2434
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quan hệ công chúng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LUAN VAN PR 2015 BUI HOANG TUNG.pdf1.53 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.