Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2433
Title: Đảng bộ huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế từ năm 2000 đến năm 2010
Authors: Hoàng, Thị Hà
Advisor: Ngô, Đăng Tri
Keywords: Đảng bộ;Phú Bình;Thái Nguyên;Lãnh đạo;Chuyển dịch cơ cấu;Kinh tế
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Qua việc làm rõ và đánh giá khách quan quá trình Đảng bộ huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên lãnh đạo CDCCNKT từ năm 2000 đến năm 2010, luận văn rút ra một số kinh nghiệm về lãnh đạo CDCCNKT, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng bộ huyện Phú Bình trong thực hiện CDCCNKT theo đường lối của Đảng ở giai đoạn hiện nay
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2433
Appears in Collections:LV chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV Hoàng Thị Hà LSĐ - sau bảo vệ.pdf2.32 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.